Sundboms Elinstallationer

frågor & svar

SVAR: När det gäller elinstallationer i samband med husförsäljning så gäller de generella reglerna för dolda fel enligt 4 kapitlet19 § jordabalken (1970:994). Det finns alltså inga särskilda regler för just elinstallationer.

Elsäkerhetsverket rekommenderar att man genomför en särskild besiktning av elinstallationerna i huset i samband med köpet. Köparens, respektive säljarens ansvar är en civilrättslig fråga som vid tvist avgörs i domstol.

För ytterligare information om dolda fel hänvisas till Boverkets och Konsumentverkets gemensamma webbplats ”Boende.se”

SVAR: Jordfelsbrytaren behöver inte någon skyddsjord för att skyddsfunktionen skall fungera. Tillägget med jordfelsbrytare gör att den elektriska starkströmsanläggningen blir säkrare.

Rekommendationen är dock att du undersöker med din bostadsrättsförening om det också finns möjlighet att dra in skyddsjord i lägenheterna då det ökar säkerheten ytterligare samt minskar elektromagnetiska fält.

SVAR: För att uppfylla kravet på god elsäkerhetsteknisk praxis så bör elinstallatören följa en fastställd nationell standard. Gör han det så behöver han inte redovisa någon riskbedömning med tillhörande dokumentation för anläggningsinnehavaren. I SS 436 40 00 så ställs krav på att golvvärmeanläggningar ska skyddas av jordfelsbrytare med utlösningsström på 30 milliampere. Dessutom ska alltid tillverkarens anvisningar följas.

Svaret på din frågan är således ja. Det är ett krav om tillverkarens anvisningar fastställer det samt om inte elinstallatören kan redovisa en riskbedömning av ett alternativt tillvägagångssätt som är minst lika säkert som standardens lösning med jordfelsbrytare som sedan anläggningsinnehavaren kan acceptera.

Sundboms Elinstallationer

Vi stödjer idrotten!